labour-_-migration-_413496160 (1)

مهاجرت های اقتصادی و کاری

 

بخش مهمی از مهاجرت ها در کشورما و در همه جهان مهاجرت های اقتصادی و کاری است حدود 64 درصد مهاجران بین المللی در دنیا مهاجران کاری هستند که مرزهای کشور خود را برای دستیابی به بازار کار مناسب یا عادلانه در مینوردند، بحران های اقتصادی، سیاسی وجمعیتی موجود در جهان امروز حجم مهاجرتهای کاری را در سال های اخیرافزایش داده است. در رصد خانه مهاجرت در این محور پژوهشی سعی میکنیم علاوه بر شناخت روند ها و بازارهای بین المللی نیروی کار مهاجر و اثرات آنها در کشورهای مبدا و مقصد ، تصویر روشنی از مهاجرت های کاری در ایران ایجاد کنیم و برنامه ها و سیاستهای موجود کشور یا برنامه ها و رویکردهای کوتاه مدت یا بلند مدت آینده کشور در این حوزه را مورد بررسی قرار دهیم.