گروههای کاری

مهاجرت در جهان به طور عمدا در سه گروه مهاجرت های اجباری و پناهجویی، جا به جایی های تحصیلی و مهاجرت های اقتصادی و کاری دسته بندی می شود. از این رو فعالیت های رصدخانه مهاجرت ایران در قالب گروه های کاری جداگانه تعریف شده است تا به بررسی روند ها، سیاست ها و برنامه های مهاجرتی در جهان و در ایران به صورت متمرکز بپردازد.

جابجایی های تحصیلی

یکی از محورهایی که رصدخانه مهاجرت ایران به صورت متمرکز روی آن کار می‌کند، مهاجرت نخبگان و دانشجویان است. این مسئله همواره مورد توجه اقشار مختلف، اعم از عامه مردم؛ سیاستمداران؛ دانشگاهیان و اهالی صنعت بوده است. در این بین، رصدخانه مهاجرت ایران نقش اصلی خود را سیاست‌پژوهی و مشاوره به نهادهای تصمیم‌گیر….

مهاجرتهای اجباری و پناهجویی

تا سال 2018 بیش از 70 میلیون نفر از جمعیت جهان مجبور به ترک خانه هایشان شده و جمعیت پناهندگان جهان به بیش از 25 میلیون نفر رسیده است. ریشه این موضوع اغلب بخاطر جنگ و درگیری و یا مخاطرات طبیعی بوده است. کشور ایران به دلیل قرار گرفتن در منطقه خاورمیانه و درگیری ها و جنگ در کشورهای همسایه سابقه طولانی در میزبانی از….

مهاجرت های اقتصادی و کاری

بخش مهمی از مهاجرت ها در کشورما و در همه جهان مهاجرت های اقتصادی و کاری است حدود 64 درصد مهاجران بین المللی در دنیا مهاجران کاری هستند که مرزهای کشور خود را برای دستیابی به بازار کار مناسب یا عادلانه در مینوردند، بحران های اقتصادی، سیاسی و جمعیتی موجود در جهان امروز حجم مهاجرتهای کاری را در سال های اخیر افزایش داده است….

حکمرانی مهاجرت

پدیده مهاجرت و جابه‏جایی افراد از روستا به شهر، از شهری به شهر دیگر و از کشوری به کشور قرن های متمادی وجود داشته است. در دهه‏های اخیر رشد فناوری‏های جدید و توسعه جوامع بر اساس آن؛ بروز جنگ ها و درگیری‏ها در و بین کشورها، حوادث طبیعی و تغییرات جوی باعث شده است که این مهاجرت ها شدت بیشتری به خود بگیرند و برخی عصر جدید را….