نمایــــه مهاجرتـــــی ایـــــران

شماره 2 / دی ماه 1398

 

نمایه مهاجرتی ایران چکیده ای از آخرین وضعیت شاخص های کلیدی مهاجرت های بین المللی ایران در قیاس با تراز جهان در حوزه های مختلف جابجایی دانشجویی، مهاجرت کاری – اقتصادی و مهاجرت اجباری (پناهجوئی و اقلیمی) است.

در تهیه نمایه مهــاجرتی ایران از بروزتریـــن گزارشات و مراجع آماری داخلی و بین المللی در دستـــرس اعم از Open Doors 2019،World Migration Report 2019، Migration Outlook 2019 استفاده شده است.

نکــته حــــائز توجه اینکه با توجه به دشواری تهیه و همگون سازی داده های متنوع مهاجرت های بین المللـی در کشورهای مختلف مهاجرفرست و مهاجرپذیر دنیا، معمولاً یک تاخیر زمانی یک تا دو ساله میان زمان انتشــار گزارشات مرجع مهاجرتی و زمان ارجاع به داده های آماری وجود دارد. از این حیث، ارجاع و دسترسی بیشتر گزارشات مهاجرتـی سال 2019 به داده های مهاجرتی مربوط به سال 2017 و یا حداکثر سال 2018 میلادی بوده است.

با این حال، رصدخانه مهاجرت ایران سعی نموده است ضمن ارجاع به اطلاعات معتبرترین گزارشات جهانی مهاجرت در سال 2019، داده های آماری مربوط به سال 2019 را از منابع ملی و محلی استخراج و با امکان سنجی قابلیـت اتصال و مقایسه پذیری این داده ها، آنها را در نمایه پیش رو ارایه نماید.

در تهیه این نمایه مهاجرتی، اختصار و ارجاع مستقیم به آمار با کمترین مداخله تفسیـری و تحلیلی مد نظر بوده است با این حال در “سالنامه آماری مهاجرت ایران (Iran Migration Outlook)” که در پایان سال جاری شمسی منتشر خواهد شد، مجموعه کامل آمار مهاجرت های بین المللی ایران و جهان و نیز نتایج پیمایش های مهاجرتی که اخیراً در داخل کشور انجام شده است به همراه تحلیل های جامع کارشناسی جهت استفاده عموم کارشناسان و  علاقه مندان این حوزه منتشر خواهد شد.

تهیه کنندگان (به ترتیب حروف الفبا):
فهیمه بهزادی، امید حصیربافان، زهره ربیعی، بهرام صلواتی، رقیه صمدی، داود عیوضلو، محمد مولا